Child Protection

Att skydda barn är vår högsta prioritet

Compassions åtagande att skydda barn

Vi anser att barn ska vara kända, älskade och skyddade. Som ett uttryck för det sätter Compassion omsorgen och skyddet av barn på första plats. Eftersom barn som lever i extrem fattigdom är bland de mest utsatta i världen, har Compassion fastställt tydliga policys som är utformade för att främja säkerheten och skyddet för varje enskilt barn i våra program.

Compassions inställning till skyddet av barn bygger på följande övertygelser

 • Barn är värdefulla för Gud, de är unikt skapade individer och är värda värdighet och respekt.
 • Inget våld mot barn är rättfärdigat och allt våld mot barn går att förebygga.
 • Det är allas uppgift att skydda barn.
 • Alla som är involverade i att skydda barn ska alltid agera i enlighet med barnets bästa och hållas ansvariga om de inte gör det.
 • Statliga myndigheter har ett ansvar i att skydda barn från att fara illa och att agera om ett barn far illa. Compassion använder lokala rättssystem och anser att lokala myndigheter är de mest lämpliga för att nå rättsliga lösningar i brottsmål. Samtidigt har föräldrar och Compassion en viktig roll i detta.

Hur Compassion skyddar barn

Vårt sätt att skydda barn börjar med att förebygga att barn far illa. När ett barn far illa ingriper vi för att ge upprättelse och läkning till den som utsatts samt meddelar berörda lokala myndigheter. Vi tror också på att ge barnen möjligheten att själva vara aktörer i att stärka och främja sitt eget skydd.

För att uppnå dessa mål tillhandahåller Compassion:

 • Åldersanpassad undervisning om barns rätt till skydd för alla våra fadderbarn.
 • Utbildning för vårdnadshavare i skyddet av barn och förebyggande åtgärder.
 • Utbildning för anställda, volontärer och kyrkpartners vad gäller skyddet av barn. Vi har en praxis för att vidta lämpliga åtgärder när övergrepp inträffat.
 • En uppförandekod gällande barns trygghet och säkerhet.
 • Alla Compassionanställda och faddrar som besöker sina fadderbarn måste uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister.

Din roll som fadder i att skydda barn

Som fadder är du en del av Compassions strävan i att befria barn från fattigdom i Jesu namn.

Om ditt fadderbarn berättar något för dig i ett brev som får dig att misstänka att ett övergrepp har skett, eller kommer att ske, ber vi dig att kontakta oss på childprotection@compassion.se eller ringa oss på 08-23 62 00. Du hittar fler kontaktuppgifter om vem du kan vända dig till HÄR. 

Kontakten med ditt fadderbarn

Genom att Compassion är delaktig i kommunikationen mellan fadder och fadderbarn kan vi hjälpa till att skydda din och ditt fadderbarns integritet. Det gör det också möjligt för oss att hjälpa dig navigera mellan kulturella skillnader. Vi kan till exempel hjälpa dig att undvika att oavsiktligt skriva något som skulle upplevas som olämpligt eller stötande.

Riktlinjer för kommunikation:

 • Vi levererar inga brev till eller från fadderbarnet som innehåller personlig kontaktinformation (adress, telefonnummer, e-post etc.) eller olämpligt innehåll.
 • Kontakta inte ditt fadderbarn via sociala medier. I takt med spridning och åtkomst till sociala medier inser vi att faddrar och deras fadderbarn kan kontakta varandra direkt utan Compassions inblandning. Det medför ökade risker för den personliga integriteten och säkerheten för både barn och fadder. Därför måste all kommunikation ske via Compassion.
 • Om du kontaktas av ditt fadderbarn utanför vår korrespondens, till exempel via telefon, e-post, Facebook, Twitter etc., så svara inte. Meddela oss om detta sker genom att ringa 08–23 62 00 eller maila till info@compassion.se.

Fadderbarnen och deras familjer får inte kontakta faddern utanför Compassions riktlinjer, det är ett villkor för deltagandet i våra program. Genom att meddela oss om det händer, så gör du det möjligt för oss att påtala detta för de ansvariga på plats som i sin tur talar med familjen.

När du besöker ditt fadderbarn

Vi kräver utdrag ur polisens belastningsregister för alla som vill besöka ett Compassioncenter eller träffa sitt fadderbarn. Detta gäller för alla besökare, inklusive givare, faddrar, artister, pastorer, Compassionanställda och styrelsemedlemmar.

Vår policy för skydd av barn reglerar kontakten mellan faddrarna och barnen, både vid gruppresor och vid individuella besök. Alla besökare som kommer i kontakt med fadderbarn måste ha fått sina besök godkända av Compassion. Centret tar inte emot besök som inte har blivit godkända och planerade på förhand. Det hjälper oss att skydda barnen vid Compassions center från att potentiellt fara illa.

Alla besökare måste underteckna Compassions barnskyddspolicy och acceptera att följa den, innan besöket kan ordnas. Compassion förbehåller sig rätten att neka en förfrågan om besök som skulle strida mot barnets bästa.

En fadder får inte vara ensam med barnet. När en fadder träffar sitt fadderbarn kan det kännas naturligt att dela kontaktinformation eller efterfråga sådan information från fadderbarnet eller familjen. Eftersom direktkommunikation som inte sker genom oss kan utsätta barnet eller faddern för onödiga risker får faddrar och fadderbarn inte utbyta kontaktinformation.

Denna sida använder cookies. Läs mer